yoyoga Berlin

Kirtan-Workshop - die Mantren

Om Om Om

Shantih, Shantih, Shantih

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Gurur Bramha, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha
Gurur Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha

Shiva Shiva Shiva shambho
Mahadeva shambho

Amma Amma Taye Akilandeshwari Niye
Anapurneshwari Taye O-o-o-om Adi parashakti Niye

Om Mani Padme Hum

Newsletter

Neuigkeiten und Termine per Newsletter?

E-Mail genügt:
kontakt@yo-yoga.de